جلسه هم اندیشی ناظرین و نمایندگان مسابقات فوتبال استان اردبیل برگزار شد.

بهروز فریور و یوسف حسن زاده مسئولین کمیته مسابقات و داوران هیات فوتبال استان ضمن قدردانی از همکاری حاضرین در خصوص شرح وظایف نمایندگان مطالبی را ارائه نمودند.

بهروز فریور و یوسف حسن زاده مسئولین کمیته مسابقات و داوران هیات فوتبال استان ضمن قدردانی از همکاری حاضرین در خصوص شرح وظایف نمایندگان مطالبی را ارائه نمودند.


بهروز فریور و یوسف حسن زاده مسئولین کمیته مسابقات و داوران هیات فوتبال استان ضمن قدردانی از همکاری حاضرین در خصوص شرح وظایف نمایندگان مطالبی را ارائه نمودند.
در ادامه نوتاش رئیس هیات فوتبال استان ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه نمایندگان مسابقات با هیات فوتبال در راستای برگزاری مسابقات استان یادآور شد نمایندگان بعنوان مسئول برگزاری مسابقات زحمات زیادی را متحمل می شوند و با درایت ، مدیریت و همکاری  نمایندگان با کمیته مسابقات بخش عمده ای از مشکلات مرتفع می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید