تثمنلذثمنل

عثقلاتثالتثابلیبتلایتبات.....

عثقلاتثالتثابلیبتلایتبات.....

تصلیبتنلسا تبی

ثبهعذهتثغب ثتنابتسایبتاسیبتاب

بهیلعه ثسها.بتنا.ستبیاتباتثابی

دیدگاه خود را بیان کنید