صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل از استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر ۱۹ سال دراستان اردبیل خبر داد.

صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل از استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر ۱۹ سال دراستان اردبیل خبر داد.

صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل از استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر ۱۹ سال دراستان اردبیل خبر داد.

صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل از استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر ۱۹ سال دراستان اردبیل خبر داد.

دیدگاه خود را بیان کنید