حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان و دیدار با یاسمن فرمانی وصلاله شاطری دوملی پوش اردبیلی

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان و دیدار با یاسمن فرمانی وصلاله شاطری دوملی پوش اردبیلی

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان و دیدار با یاسمن فرمانی وصلاله شاطری دوملی پوش اردبیلی

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان و دیدار با یاسمن فرمانی وصلاله شاطری دوملی پوش اردبیلی

🛑مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران حضور یافت وبایاسمن فرمانی وصلاله شاطری دوملی پوش بانوی اردبیلی دیدارکرد.

🛑اردوی تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران تا ۴ آذرماه درتهران ادامه دارد و یاسمن فرمانی وصلاله شاطری دو فوتبالیست بانوی اردبیلی دراین اردو حضور دارند.روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید