کارگاه آموزشی فوتبال

کارگاه آموزشی فوتبال با حضور دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،دکتر معین رئیس کمیته جوانان وپایه فدراسیون ،جباری دبیر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل ،استاد میر مسعود میرزایی مدرس AFC ،فرهاد چشمی دبیر هیات فوتبال استان ویوسف چراغی رئیس کمیته آموزش ومربیان استان برگزار شد .

کارگاه آموزشی فوتبال با حضور دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،دکتر معین رئیس کمیته جوانان وپایه فدراسیون ،جباری دبیر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل ،استاد میر مسعود میرزایی مدرس AFC ،فرهاد چشمی دبیر هیات فوتبال استان ویوسف چراغی رئیس کمیته آموزش ومربیان استان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل کارگاه آموزشی فوتبال با حضور دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،دکتر معین رئیس کمیته جوانان وپایه فدراسیون  ،جباری دبیر کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ،صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل ،استاد میر مسعود میرزایی مدرس AFC ،فرهاد چشمی دبیر هیات فوتبال استان ویوسف چراغی رئیس کمیته آموزش ومربیان استان در محل ورزشگاه کارگران اردبیل در جمع مربیان دوره برگزار شد .

دیدگاه خود را بیان کنید