هشتمین روز مسابقات جام حماسه ۹دی ویژه بسیج ادارات کل و محلات سال ۱۴۰۰

هشتمین روز مسابقات جام حماسه ۹دی ویژه بسیج ادارات کل و محلات سال ۱۴۰۰

هشتمین روز مسابقات جام حماسه ۹دی ویژه بسیج ادارات کل و محلات سال ۱۴۰۰

هشتمین روز مسابقات جام حماسه ۹دی ویژه بسیج ادارات کل و محلات سال ۱۴۰۰


داوران بازی آقایان: یوسف افضلی ، محسن نجف زاده ، مصطفی بضاعت پور ، مهران فرهنگ ،بابک محمدخانی

دیدگاه خود را بیان کنید