قضاوت داوران استان اردبیل در لیگ یک فوتسال کشور،عقاب تبریز،جندی شاپور،روز چهارشنبه 29دی ماه در تبریز،داوران،محمد بامداد ،سعید دیندار

قضاوت داوران استان اردبیل در لیگ یک فوتسال کشور،عقاب تبریز،جندی شاپور،روز چهارشنبه 29دی ماه در تبریز،داوران،محمد بامداد ،سعید دیندار

قضاوت داوران استان اردبیل در لیگ یک فوتسال کشور،عقاب تبریز،جندی شاپور،روز چهارشنبه 29دی ماه در تبریز،داوران،محمد بامداد ،سعید دیندار

قضاوت داوران استان اردبیل در لیگ یک فوتسال کشور،عقاب تبریز،جندی شاپور،روز چهارشنبه 29دی ماه در تبریز،داوران،محمد بامداد ،سعید دیندار


روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید