حضور مهندس نوتاش ریس هیات فوتبال استان اردبیل وریس اداره ورزش وجوانان پارس آباد در سالن فجر در نیمه نهایی رده ازاد فوتسال پارس آباد

حضور مهندس نوتاش ریس هیات فوتبال استان اردبیل وریس اداره ورزش وجوانان پارس آباد در سالن فجر در نیمه نهایی رده ازاد فوتسال پارس آباد

حضور مهندس نوتاش ریس هیات فوتبال استان اردبیل وریس اداره ورزش وجوانان پارس آباد در سالن فجر در نیمه نهایی رده ازاد فوتسال پارس آباد

حضور مهندس نوتاش ریس هیات فوتبال استان  اردبیل وریس اداره ورزش وجوانان پارس آباد در سالن فجر  در نیمه نهایی رده ازاد فوتسال پارس آباد

دیدگاه خود را بیان کنید