مسابقات جام رمضان اردبیل با قهرمانی تیم تی ولی و نایب قهرمانی تیم آتیه سازان به اتمام رسید.

مسابقات جام رمضان اردبیل با قهرمانی تیم تی ولی و نایب قهرمانی تیم آتیه سازان به اتمام رسید.

مسابقات جام رمضان اردبیل با قهرمانی تیم تی ولی و نایب قهرمانی تیم آتیه سازان به اتمام رسید.

مسابقات جام رمضان اردبیل با قهرمانی تیم تی ولی و نایب قهرمانی تیم آتیه سازان به اتمام رسید.

دیدگاه خود را بیان کنید