علی دایی؛ آرزوی هرمربی نشستن روی نیمکت تیم ملی است ولی الان وقت مناسبی برای کمک به تیم ملی نبود

علی دایی؛ آرزوی هرمربی نشستن روی نیمکت تیم ملی است ولی الان وقت مناسبی برای کمک به تیم ملی نبود

علی دایی؛ آرزوی هرمربی نشستن روی نیمکت تیم ملی است ولی الان وقت مناسبی برای کمک به تیم ملی نبود

علی دایی؛ آرزوی هرمربی نشستن روی نیمکت تیم ملی است ولی الان وقت مناسبی برای کمک به تیم ملی نبود/فدارسیون بهترین تصمیم را در درباره ابقای مربی تیم ملی گرفت

دیدگاه خود را بیان کنید