برگزاری دوره توجیهی ویژه مدارس فوتبال (Grass Roots)

برگزاری دوره توجیهی ویژه مدارس فوتبال (Grass Roots) هیات فوتبال استان در نظر دارد با توجه به شروع فصل فعالیت مدارس فوتبال دوره توجیهی ویژه مدارس فوتبال (Grass Roots) را طبق آئین نامه مدارس فوتبال کشوردر شهر اردبیل برگزار نماید. این دوره به منظور آشنایی و آموزش مربیان شاغل در مدارس فوتبال و باشگاههای که در رده های پایه فعالیت دارند برگزار می گردد. ضمنا شرکت کلیه مربیان شاغل در مدارس فوتبال در دوره فوق الزامی می باشد. متقاضیان جهت شرکت در دوره به کمیته آموزش هیات فوتبال استان مراجعه نمایند.

برگزاری دوره توجیهی ویژه مدارس فوتبال (Grass Roots) هیات فوتبال استان در نظر دارد با توجه به شروع فصل فعالیت مدارس فوتبال دوره توجیهی ویژه مدارس فوتبال (Grass Roots) را طبق آئین نامه مدارس فوتبال کشوردر شهر اردبیل برگزار نماید. این دوره به منظور آشنایی و آموزش مربیان شاغل در مدارس فوتبال و باشگاههای که در رده های پایه فعالیت دارند برگزار می گردد. ضمنا شرکت کلیه مربیان شاغل در مدارس فوتبال در دوره فوق الزامی می باشد. متقاضیان جهت شرکت در دوره به کمیته آموزش هیات فوتبال استان مراجعه نمایند.

دیدگاه خود را بیان کنید